Rentowność

--- reklama ---
Nie daj się oszukać funduszom inwestycyjnym! Osiągnij regularny zysk inwestując samodzielnie w akcje na rynku kapitałowym. Zobacz więcej >>


Rentowność

Rentowność w finansach odnosi się zarówno do przedsiębiorstw, inwestycji jak i papierów wartościowych. Jest wskaźnikiem najczęściej wyrażanym procentowo jako stosunek zysku do danej wielkości finansowej, której rentowność jest wyznaczana. Dlatego często nazywany jest także wskaźnikiem zyskowności lub stopą zwrotu.

Rentowność przedsiębiorstwa jest miarą efektywności gospodarowania. Do jej oceny wykorzystuje się wskaźniki rentowności, które są jednym z elementów analizy wskaźnikowej, opartej na wskaźnikach wyliczanych na podstawie danych finansowych spółki, przede wszystkim na podstawie bilansu oraz rachunku zysku i strat.

Wskaźniki rentowności związane są z wynikiem finansowym – oceniają rentowność spółki. Należą do nich:

 1. Wskaźnik pokrycia straty z lat ubiegłych zyskiem bieżącym.
 2. Wskaźnik operacyjności.
 3. Wskaźnik rentowności sprzedaży.
 4. Wskaźnik zwrotu ze sprzedaży.
 5. Wskaźnik rentowności majątku.
 6. Wskaźnik rentowności kapitału własnego.

Ad 1. Wskaźnik pokrycia zyskiem bieżącym. Na podstawie wskaźnika możemy ocenić w jakim stopniu spółka jest w stanie pokryć straty z lat ubiegłych.

wskaźnik pokrycia zyskiem bieżącym= zysk bieżący

/ strata z lat ubiegłych×100%

Jeżeli wskaźnik przyjmuje wartość 0 %, tz.,że spółka nie generuje zysku bieżącego i nie jest w stanie pokryć strat z lat ubiegłych. W takim wypadku należy wyliczyć wskaźnika pokrycia skumulowanych strat =kapitał własny/straty z lat ubiegłych ×100%. Jeżeli wskaźnik nie osiąga wartości powyżej 100%, to sytuacja finansowa spółki jest bardzo trudna. Nie jest ono w stanie pokryć strat kapitałem własnym.

Ad 2. Wskaźnik operacyjności. Na podstawie wskaźnika oceniamy poziom kosztów w spółce.

wskaźnik operacyjności = koszt uzyskania przychodów / przychody ze sprzedaży×100%

Ad 3. Wskaźnik rentowności sprzedaży (ROS). Na podstawie wskaźnika możemy ocenić jaka jest rentowność sprzedaży w spółce.

wskaźnik rentowności sprzedaży (ROS) = wynik finansowy brutto

/ przychody ze sprzedaży×100%.

Wskaźnik w znacznym stopniu zależy on od długości cyklu produkcyjnego, powinniśmy porównywać go do przeciętnego wskaźnika w sektorze.

Ad 4. Wskaźnik zwrotu ze sprzedaży. Na podstawie wskaźnika możemy ocenić efektywność sprzedaży.

wskaźnik zwrotu ze sprzedaży = wynik finansowy netto / przychody ze sprzedaży×100%

 Im wyższa wartość wskaźnika, tym wyższa efektywność.

Ad 5. Wskaźnik rentowności majątku (ROA). Na podstawie wskaźnika możemy ocenić jaka wielkość zysku przypada na każdą jednostkę pieniężną zaangażowaną w aktywa spółki (rentowność aktywów spółki).

wskaźnik rentowności majątku (ROA) = wynik finansowy / aktywa ogółem ×100%.

Na jego podstawie oceniane są kompetencje kierownictwa w zarządzaniu.

Ad 6. Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE). Na podstawie wskaźnika

możemy ocenić jaki jest zwrot z funduszy zainwestowanych przez jego właścicieli.

wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) = wynik finansowy

/ kapitał własny ×100%.

 Jego wartość powinna być co najmniej równa stopie inflacji.

W prawidłowo funkcjonującej spółce powinna być zachowana następująca zależność:

ROE > ROA > ROS

Rentowność inwestycji.

Rentowność jest jednym z podstawowych cech inwestycji. W przypadku rentowności inwestycji w tym także inwestycji na rynku finansowym mają zastosowanie obliczenia z zastosowaniem koncepcji wartości pieniądza w czasie. Dotyczą one różnych przepływów pieniężnych, które można podzielić na pojedyncze przepływy pieniężne, renty płatne z dołu lub z góry oraz wiele regularnych przepływów pieniężnych. Ogólnie możemy powiedzieć, że wskaźnik rentowności inwestycji będzie równy stosunkowi zysku osiągniętego z inwestycji do zaangażowanego kapitału. Dlatego często rentowność określana jest jako zyskowność lub stopa zwrotu . Poniżej przedstawiamy jedynie charakterystykę pojedynczych przepływów pieniężnych, z którą indywidualny inwestor będzie miał najczęściej do czynienia. Jest to bowiem sytuacja, w której wpłacamy na początku określoną kwotę, aby otrzymać na końcu inwestycji kwotę wyższą.

W obliczeniach stosowane są takie pojęcia jak wartość przyszła i wartość obecna .

 • wartość przyszła (Future Value -FV) – to wartość jaką otrzymamy w przyszłości. Możemy ją wyznaczyć na podstawie:a) kapitalizacji prostej czyli zgodnej z okresem inwestycjiwg wzoru:

FV = PV(1 + nr)

gdzie:

n – okres inwestycji;

r – stopa procentowa ( rozumiana jako stopa zwrotu)

b) kapitalizacji rocznej wg wzoru

FV = PV(1 + r)n

c) kapitalizacji częstszej niż raz w roku wg wzoru:

FV = PV(1 + r /m)nm

gdzie:

m – liczba kapitalizacji w ciągu roku.

Kapitalizacja to dodawanie do kapitału początkowego dochodu, który pojawia się w okresie inwestycji. W wyniku kapitalizacji zachodzi proces ponownego inwestowania czyli reinwestycji. Rodzaj kapitalizacji jest bardzo ważny dla inwestora, gdyż od tego zależy wartość przyszła inwestycji.

Na przykład:

Inwestujemy 5000 zł w depozyt bankowy na okres dwóch lat. Oprocentowanie depozytu wynosi 5 %.

Czyli:

PV – wartość obecna = 5000 zł

n – okres inwestycji = 2

r – stopa zwrotu = 0,05

m – dla kapitalizacji kwartalnej = 4

Po podstawieniu do powyższych wzorów otrzymujemy:

a) dla kapitalizacji prostej;

FV = PV(1 + nr)= 5000 zł (1 +2×0,05)= 5500 zł

b) dla kapitalizacji rocznej;

FV = PV(1 + r)= 5000 zł (1 +0,05)2 = 5512,5 zł

c) dla kapitalizacji kwartalnej;

FV = PV(1 + r /m)nm =5000 zł (1 +0,05/4)2×4 = 5522,43

Na podstawie powyższych przykładów możemy wyciągnąć następujący wniosek:  wartość przyszła jest tym wyższa im wyższa jest: wartość obecna, wyższa stopa procentowa oraz większa liczba okresów.

 • wartość obecna (bieżąca,aktualna – Present Value -PV) – to wartość jaką musimy zapłacić w dniu dzisiejszym za określony instrument finansowy lub wartość jaką otrzymamy w dniu dzisiejszym po sprzedaży instrumentu finansowego.

Wyznaczenie wartości obecnej ma na celu wycenę instrumentu w dniu dzisiejszym , gdy znana jest jego wartość przyszła lub określeniu inwestycji początkowej, która potrzebna jest do otrzymania wartości przyszłej. Po przekształceniu wzorów na wyliczenie wartości przyszłej możemy określić wartość obecną pojedynczego przepływu pieniężnego na podstawie:

a) kapitalizacji prostej wg wzoru;

PV = FV / (1 + nr)

b) kapitalizacji rocznej wg wzoru;

PV = FV / (1 + r)n

c) kapitalizacji częstszej niż raz w roku wg wzoru:

PV= FV (1 + r /m)nm

Na podstawie powyższych wzorów możemy wyciągnąć następujące wnioski, że wartość obecna jest tym niższa im wyższa jest stopa procentowa oraz większa liczba okresów. Wartość obecna jest tym wyższa im wyższa jest wartość przyszła.

W powyższych przykładach mieliśmy do czynienia ze stopą zwrotu (rentownością), która była znana. Określała ona procentowo dochód jaki uzyskamy z inwestycji. Natomiast znając wartość obecną, wartość przyszłą oraz okres trwania inwestycji możemy ją wyznaczyć na podstawie dowolnego wzoru. Dla przykładu rozpatrzmy jedynie przypadek, gdy okres inwestycji jest skończony oraz brak jest przepływów pieniężnych w okresie trwania inwestycji.

Stopę zwrotu możemy wyznaczyć na podstawie niżej przedstawionych wzorów:

 1. Prostą stopę zwrotu – gdy zakładamy kapitalizację prostą.

r = 1/n (FV/PV – 1)

      2. Efektywną stopę zwrotu – gdy zakładamy kapitalizację roczną.

r = (FV/PV)1/n - 1

      3. Logarytmiczną stopę zwrotu – gdy zakładamy kapitalizację ciągłą.

    r = 1/n (lnFV – lnPV)

Każdy z tych wzorów będzie dawał inne wyniki co oznacza, że w zależności od rodzaju

przyjętego założenia o częstości kapitalizacji, ta sama inwestycja może być różnie oceniona.

Zobacz także interesujące frazy:

 • rentowność sprzedaży;

 • rentowność obligacji;

 • rentowność przedsiębiorstwa;

 • obligacje rentowność;

 • rentowność inwestycji;

 • rentowność polskich obligacji;

 • rentowność operacyjna;

 • rentowność netto;

 • obligacje skarbowe rentowność;

 • rentowność firmy;rentowność obligacji skarbowych;

 • rentowność kapitału własnego;

 • rentowność bonów skarbowych;

 • rentowność banku;

 • rentowność sprzedaży netto;

 • rentowność brutto;

 • rentowność sprzedaży brutto;

 • rentowność aktywów;

 • rentowność majątku;

 • rentowność wzór;

 • rentowność produkcji;

 • rentowność kapitału;

 • rentowność kapitałów własnych;

 • bony skarbowe rentowność;

 • rentowność funduszy inwestycyjnych.